Strategie - vijf pijlers

Strategie - vijf pijlers

Om invulling te geven aan de missie en de visie bouwen we aan in de gemeente op het fundament, Jezus Christus, in vijf pijlers:

1. Gemeenschap van christenen:
Als onderdeel van Gods gemeente streven we naar eenheid en onderlinge liefde, zodat dit leidt tot geestelijke groei. Dit doen we door open en respectvol te zijn voor bezoekers en zorg te dragen voor elkaar. Niet alleen in de eredienst op zondagmorgen ontmoeten we elkaar, maar onder andere ook in huiskringen.

2. Een gemeenschap waar gebed de basis is van al ons handelen:
Gebed is de motor van ons persoonlijk leven en van alle facetten van het gemeente-zijn. We geloven in een God die als een Vader een persoonlijke relatie met elk van zijn kinderen wil onderhouden. Zo mogen we ons in alles door Hem laten leiden.

3. Een gemeenschap die charismatisch is:
We belijden dat Jezus Christus het Hoofd van de gemeente is en leiding aan ons geeft door de Heilige Geest. De Heilige Geest deelt zijn gaven niet alleen aan de gemeente in z’n geheel toe, maar ook aan ieder die ze nodig heeft in zijn/haar taak en bediening. We willen ons in alle facetten van het gemeente-zijn laten leiden door de Heilige Geest. In onze samenkomsten willen we ruimte maken voor Gods tegenwoordigheid door de Heilige Geest; de Heilige Geest kan op verschillende manieren werken.

4. Een gemeenschap waar geestelijke groei belangrijk is:
Het is de bedoeling dat iedere gelovige een discipel (volgeling) wordt van Jezus, zich als gelovige laat dopen door onderdompeling en zijn/haar plaats inneemt in het Koninkrijk van God en zo tot het doel komt dat God voor hem of haar heeft.

5. Een gemeenschap die missionair is:
De gemeente heeft een taak in de wereld. Wij willen ons inzetten om niet-christenen in onze omgeving te bereiken en uitdagen God te leren kennen en volgelingen van Jezus te worden. Dit doen we op een wijze die begrepen wordt en die past bij de cultuur en de tijd, door middel van zendelingen in verschillende werelddelen.
We willen een schuilplaats bieden aan mensen in (geestelijke) nood waar ze tot rust kunnen komen, zodat ze op den duur hun plaats in Gods Koninkrijk (weer) kunnen innemen.
We willen het gebouw dat God ons heeft gegeven tot Zijn eer gebruiken, om Hem te eren en te dienen; als een vrijplaats in een onrustige wereld en als het mogelijk is met een maatschappelijk belang.
In de maatschappelijke verbanden waar we deel van uitmaken, willen we ons christen-zijn zichtbaar maken en Gods liefde uitdragen. Zo willen we ‘een lichtend licht’ en ‘een zoutend zout’ zijn op Walcheren.