Missie en Visie

Missie

De missie van de gemeente ontlenen we aan twee opdrachten van Jezus:

 

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

(Mattheus 22: 37-39, NBV)

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." (Mattheus 28: 19, NBV)

 

Als gemeente willen we:

 • God (beter) leren kennen en liefhebben;

 • Gods naam verheerlijken en eren en Zijn grote daden verkondigen door zending en evangelisatie

 • leven in verwachting van de wederkomst van Zijn Zoon Jezus Christus;

 • Hem eren door:

 •  
  • Missionair te zijn, d.w.z. mensen tot zijn discipelen te maken;

  • Als ´het Lichaam van Christus´ in onderlinge gemeenschap liefde en zorg te hebben voor elkaar en voor anderen

  • Als discipelen van Jezus steeds meer naar Zijn beeld te groeien en een zoutend zout en een lichtend licht in de samenleving te zijn.

Gemeentevisie

We geloven dat we een boodschap hebben voor een wereld die in verwarring is, die zich steeds meer van God afkeert, en die steeds meer verhardt. Wij geloven in Gods liefde voor deze wereld, en willen een aanbiddend leven leiden in navolging van Jezus Christus waarbij discipelschap, dienstbaarheid en zorg voor elkaar belangrijk zijn.

 

Daarom

 • willen we Gods liefde verkondigen aan de wereld;
 • willen we er alles aan doen om niet-christenen in onze omgeving te bereiken en ze uitdagen God te leren kennen en navolgers van Jezus te worden;
 • willen we wereldwijd zendelingen uitzenden en met name jongeren oproepen en helpen hun plaats in de zending te vinden;
 • willen we een schuilplaats bieden aan mensen in (geestelijke) nood waar ze tot rust kunnen komen;
 • willen we gemeenteleden toerusten om in de gemeente een taak op te nemen die bij hen past en zich uit te strekken naar de gaven van de Geest; Jezus is het Hoofd van de gemeente en geeft leiding door de Heilige Geest die zijn gaven niet alleen aan de gemeente in z'n geheel toedeelt, maar aan ieder die ze nodig heeft in zijn taak en bediening. Daarom willen we ons in alle facetten van het gemeente-zijn laten leiden door de Heilige Geest;
 • willen we het gebouw dat God ons heeft gegeven tot zijn eer gebruiken, als een plaats waar Hij zelf wil wonen, waar Hij door ons geëerd en gediend wordt en als een ‘vrijplaats' in een onrustige wereld;
 • willen we speciale aandacht geven aan de kinderen die God ons heeft gegeven en aan de gezinnen waarin ze opgroeien.

Als Nieuwtestamentische gemeente willen we ‘charismatisch' zijn in de zin dat er sprake is van een dynamische aanwezigheid van de Heilige Geest. De Geest openbaart zich op verschillende manieren in de samenkomst / gemeente.

 

We streven ernaar de kenmerken van een bijbelse gemeente te dragen. De belangrijkste elementen daarin zijn vieren, leren, dienen en delen. (Hand. 2:42).

 • Vieren wil zeggen: in de samenkomsten verkondigt en gedenkt de gemeente het heil dat God in zijn Zoon Jezus Christus aan deze wereld geeft;
 • Leren: Samen leren uit het Woord van God is een opdracht voor elke gemeente. Door goed onderwijs wordt het fundament voor een gezonde ‘Bijbelse' gemeente gelegd. Kennis van het Woord en van de Auteur zijn onmisbaar voor de groei naar een volwassen geloof;
 • Dienen: De dienende taak van de gemeente is tweeledig: dienst aan elkaar en dienst aan de wereld, aan de samenleving, aan de schepping;
 • Delen: De gemeente vormt een gemeenschap van mensen die - in Jezus - deel krijgen aan elkaars leven. Kleine groepen zijn een wezenlijk onderdeel van de gemeentestructuur.